Maharashtra Jeevan Pradhikaran

Skip Navigation Linksमुख्य पृष्ठ This site has been closed. Please visit new MJP website : mjp.maharashtra.gov.in

जलाशय

मलकापूर पाणी पुरवठा योजना

ठाणे १०० द ल ली पाणी पुरवठा योजना

क्ल्यारीफ्लोक्यूलेटर

जल शुद्धीकरण केंद्र

घोषणा:
1 विभागीय लेखापाल ग्रेड परिक्षा-२०१५ वेळापत्रक

2 एमपीएससी २०१३ सहा. अभि.श्रे-२ गट-ब स्था.सुधारित आदेश( दोन) व शुद्धिपत्रक (एक)

3 एमपीएससी.२०१३-सहा.अभि.श्रे२ (गट-ब ) नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांची यादी

4 3 नविन नियुक्ती एमपीएससी.२०१३-सहा.अभि.श्रे२ (गट-ब)

5 6 व्या वेतन आयोगाची फरकाची रक्कम

6 चार नविन नियुक्ती एमपीएससी.२०१३-सहा.अभि.श्रे२ (गट-ब)

7 एमपीएससी २०१३ सहा. अभि.श्रे-२ गट-ब स्था. १०३ नियुक्त्या

8 उप अभियंता यांचे बदली आदेश दि.३०.०९.१५ व ७.१०.१५

9 अधि. अभियंता प्रतिनियुक्ती आदेश दि.२९/९/१५

10 अधि.अभियंता प्रतीनियुक्ति मुदतवाड आदेश दि.३१.०८.१५

11 उप अभियंता यांचे सुधारित बदली आदेश व शुद्धिपत्रक दि.११.०८.१५

12 कार्यकारी अभियंता यांचे बदली आदेश भाग-२

13 उप अभियंता यांचे बदली आदेश भाग-२

14 विभागीय लेखापाल ग्रेड परिक्षा-२०१५

कर्मचाऱ्यांचे लोगिन
नाव
पासवर्ड